Välkommen till Oasis Bygg!

Oasis bygg är ett modernt byggentreprenadföretag med ett stort
teknik- och byggmästarkunnande. Vi arbetar inom den så kallade
ROT-sektorn (Renovering, Om- och Tillbyggnad) i hela Storstockholmsområdet.

Tack vare en flexibel organisation med stort kunnande klarar vi
av entreprenader i alla storlekar. För att klara större entreprenader
köps tjänster från underentreprenörer med vilka vi haft ett flerårigt
samarbete. oasisbygg har under 1995 tagit fram ett kvalitetssystem
som helt följer ISO 9000-standarden. Vårt miljöledningssystem
har vi arbetat fram tillsammans med Institutet för Byggekologi.

oasisbygg har idag ca 20 anställda och omsätter cirka 45 miljoner
kronor årligen. I oktober 1998 ägde ett samgående rum mellan oasisbygg och
Andersson Byggnads AB – varvid personal och verksamhet
från Andersson Byggnads AB överfördes till oasisbygg – för att i framtiden
mer offensivt möta marknadens behov och krav genom en mer
samlad och breddad kompetens.

År 2019 förväntas en återhämtning av byggkonjunkturen i Storstockholm

varför vi med starka koncept såsom ”byggmästarentreprenader” och olika

samverkanformer både med kunder och leverantörer, ser året an med tillförsikt.