Utvalda

Välkommen till Oasis Bygg!

Oasis bygg är ett modernt byggentreprenadföretag med ett stort
teknik- och byggmästarkunnande. Vi arbetar inom den så kallade
ROT-sektorn (Renovering, Om- och Tillbyggnad) i hela Storstockholmsområdet.

Tack vare en flexibel organisation med stort kunnande klarar vi
av entreprenader i alla storlekar. För att klara större entreprenader
köps tjänster från underentreprenörer med vilka vi haft ett flerårigt
samarbete. oasisbygg har under 1995 tagit fram ett kvalitetssystem
som helt följer ISO 9000-standarden. Vårt miljöledningssystem
har vi arbetat fram tillsammans med Institutet för Byggekologi.

oasisbygg har idag ca 20 anställda och omsätter cirka 45 miljoner
kronor årligen. I oktober 1998 ägde ett samgående rum mellan oasisbygg och
Andersson Byggnads AB – varvid personal och verksamhet
från Andersson Byggnads AB överfördes till oasisbygg – för att i framtiden
mer offensivt möta marknadens behov och krav genom en mer
samlad och breddad kompetens.

År 2019 förväntas en återhämtning av byggkonjunkturen i Storstockholm

varför vi med starka koncept såsom ”byggmästarentreprenader” och olika

samverkanformer både med kunder och leverantörer, ser året an med tillförsikt.

Tid, pengar och kvalitet att tjäna på Byggmästarentreprenad

– Ju tidigare vi kommer in i ett byggprojekt, desto mer tid, kvalitet och pengar kan kunden tjäna. Finns vi sedan med genom hela projektet ända in i förvaltningsfasen i ett nära samspel med kunden, så får kunden ut mest av vår kunskap – vi kallar det Byggmästarentreprenad.

Det säger Carl Andersson, gruppens VD. Redan på planeringsstadiet ska man föra in ett produktionstänkande, menar han. Därför vill Byggmästargruppen helst vara rådgivare och bollplank redan på idéstadiet och sedan ansvara för, eller vara delaktiga i projekteringen.

Väljer kunden därefter att gå vidare med Byggmästargruppen som entreprenör, kan tiden för byggprojektet kortas av betydligt. Dels är Byggmästargruppen då insatt i projektet och behöver ingen startsträcka, dels kan projekteringen göras effektivare.

– När en separat byggkonsult tar fram handlingarna och vi kommer in när projektet redan kommit en bit på väg, har vi konstaterat att projekteringen ofta blir onödigt omfattande eftersom alla detaljer måste vara beslutade och redovisade i förväg, säger Carl Andersson.

Partnerentreprenad med incitamentsavtal

Byggmästarentreprenaden bygger på en öppen och förtroendefull samverkan med kunden. Kunden väljer själv hur mycket insyn han eller hon vill ha. Ersättningsformerna kan därför variera mellan fast pris, partnerentreprenad och löpande räkning. Vid en fast prisuppgörelse samverkar kunden och entreprenören huvudsakligen i det inledande skedet, medan kunden har full insyn och kontroll över kostnads- och kvalitetsnivån under hela projektet när det genomförs genom partnerentreprenad eller på löpande räkning.

Byggmästargruppen tycker att det är värdefullt när kunden har full insyn och att partnerentreprenaden är en bra form för det. Kostnader och materialval stäms då av löpande och beslut om byggtekniska lösningar fattas i samråd med kunden.

– På så vis har kunden full kontroll över vad han får för pengarna och kan hela tiden påverka slutprodukten. Det skapar trygghet och kunderna brukar känna sig nöjda, säger Carl Andersson.

Ett incitamentavtal är ett annat bra redskap för att hålla kontroll på kostnaderna, som båda parter tjänar på. Man beslutar om ett kostnadstak. Blir slutnotan lägre, delar parterna på vinsten enligt avtalade andelar. Och skulle projektet bli dyrare än planerat, fördelas merkostnaden på motsvarande sätt.

– Många kunder tror att det blir dyrare att arbeta med samma bolag genom hela projektet, från projektering till förvaltning. Men närmare 70-80 procent av den slutliga byggkostnaden består av inköpt material och tjänster, och det handlar vi upp på marknaden i samråd med kunden. Vi står oberoende gentemot leverantörerna, vi ingår inte i någon större koncern. Projektet blir alltså i högsta grad konkurrensutsatt, menar Carl Andersson.

Kunskapen växer i projektet

När kunden arbetar med en och samma partner genom byggprocessens olika faser blir kvaliteten också högre. Det blir inga kunskapsglapp med nya entreprenörer som ska sätta sig in i projektet.

– Vår kunskap växer under hela projektet. När själva byggandet startar, är vi redan fullt insatta. Vi blir en bättre partner och kan ge kunden mer av vårt byggmästarkunnande också under byggtiden.

Dessutom, menar Carl Andersson att medarbetarnas yrkeskunnande kommer bäst till sin rätt, när de får ta fullt ansvar. Och så skapar helhetsansvaret kontinuitet och teamkänsla. Och arbetsglädje och trivsel är också viktigt för resultatet.

– Det som skiljer oss från den traditionella byggmästaren, är att vi inte bygger för egen räkning, säger han. Men en byggmästare vet att bygger man med kvalitet från början, så lönar det sig i längden. Han har gedigna hantverkskunskaper och tar ett helhetsansvar. Går något snett rättar han till det. Så jobbar vi också, i samverkan med kunden.

Byggmästargruppen är ett nytänkande byggentreprenadföretag med stort teknik- och byggmästarkunnande och en ledande ställning inom ROT-sektorn i Storstockholmsområdet, dvs inom renovering-, om- och tillbyggnad. Genom nya verksamhetsformer och en flexibel organisation kan Byggmästargruppen hantera stora och komplexa entreprenader. Bolaget har 40 års byggmästarerfarenhet.